Recenzija

Svi naučni članci obavezno podliježu recenziji. Za svaki članak predviđena su dva recenzenta iz relevantne naučne oblasti, i oba su anonimna. Imena autora takođe su i za recenzente anonimna.

Ukoliko prvi recenzent napiše negativnu recenziju, rad se ne šalje drugom recenzentu, već je urednik dužan da se pismeno obrati autoru i navede razloge odbijanja rada. U drugom slučaju, ukoliko je prva recenzija pozitivna, rad se šalje drugom recenzentu. Ukoliko je druga recenzija pozitivna, rad se prihvata i šalje se u tehničku obradu. Ukoliko je druga recenzija negativna, rad se šalje Redakcionom odboru, koji je dužan da donese odluku o daljem postupku.

Ukoliko recenzenti pozitivno ocjene članak, svrstavaju ga u jednu od slijedećih kategorija:

Izvorni naučni članak (Original scientific paper) predstavlja originalno naučno djelo u kojem su izneseni novi rezultati fundamentalnih ili primijenjenih istraživanja. Članak je sastavljen tako da se na temelju iznesenih informacija može:

  • reprodukovati metodološki i računski postupak i na osnovu dobivenih rezultata s jednakom tačnošću ili unutar granica stepena slobode, kako to navodi autor, ili
  • ponoviti autorova zapažanja i prosuditi njegove analize, ili
  • provjeriti tačnost analiza i dedukcija na kojima se zasnivaju autorovi nalazi.

Prethodno saopštenje (Preliminary communication) predstavlja naučni članak koji obavezno sadrži jednu ili više naučnih informacija, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi čitaocu omogućile provjeru iznesenih naučnih spoznaja.

Pregledni članak (Review paper) iznosi poseban problem o kome je već publikovan naučni rad, ali mu se pristupa na nov način.

Stručni članak (Professional paper) sadrži korisne priloge iz struke i za struku.

Nakon primljenih recenzija uredništvo ih analizira. Ukoliko je to potrebno, rad vraća autoru koji je dužan uvažiti sugestije i primjedbe recenzenata. Međutim, u slučaju gdje se ne dovode u pitanje kvalitet i autorizovanost teksta, uredništvo može napraviti korekcije. Objavljuju se samo radovi koji su svrstani u jednu od navedenih kategorija i koji imaju dvije pozitivne recenzije.