O časopisu

Acta Economica je naučni časopis Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, koji je počeo da izlazi 2002. godine, i koji dva puta godišnje objavljuje radove iz svih disciplina koje se izučavaju na redovnom i postdiplomskom studiju, te prati aktuelna dešavanja iz oblasti ekonomskih nauka.

Časopis objavljuje radove na srpskom i na vodećim stranim jezicima. Empirijska istraživanja i teorijske analize podjednako su značajni i biće objavljeni ukoliko, po mišljenju recenzenata i urednika, zadovoljavaju standarde časopisa.

Na zahtjev Redakcionog odbora časopisa "Acta Economica" Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske u januaru 2014. godine izvršilo je rangiranje našeg časopisa "Acta Economica". Prema objavljenoj konačnoj rang listi časopis "Acta Economica", svrstan u prvu kategoriju časopisa sa osvojenih 29 od mogućih 30 bodova i dobio je karakter vodećeg naučnog časopisa nacionalnog značaja prema članu 19. stav 4. Pravilnika o publikovanju naučnih publikacija.

Ekonomski fakultet je potpisao Ugovor za EBSCO bazom međunarodno priznatih časopisa. Svi brojevi časopisa (elektronska i štampana verzija) poslani su u sjedište "EBSCO" (Ipswich, Sjedinjene Američke Države) i u toku je analitička obrada svih brojeva.

Takođe, časopis Acta Economica je uključena je u međunarodni sisitem unakrsnog referisanja (Crossref Repport). Člancima je dodjeljen posebna brojčana oznaka (Digital Objects Identifier, DOI). Svaki autor koji je objavio rad u našem časopisu moći će putem Crossref-a pratiti broj pregleda svog objavljenog rada, što će mu u svakom slučaju biti značajna referenca prilikom izbora u saradnička i nastavnička zvanja i podnošenja aplikacija za naučno-istraživačke projekte.

Časopis Acta Economica je analitički obrađen od prvog broja 2002. do 2014. godine svi su prilozi pretraživi u elektronskom katalogu NUB RS na adresi www.nub.rs u Kooperativnom on line katalogu COBISS/OPAK. Bibliografiju članaka možete prezuti ovdje.